Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com
Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie, 96-230 Biała Rawska, Chodnów 1, zwany dalej Administratorem. Telefon kontaktowy 46 815 97 26, adres  e-mail szkpodchodnow@gazeta.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Adam Kos, kontakt e-mail a.kos@bialarawska.pl (wyłącznie sprawy związane z danymi osobowymi).
 3. Dane osobowe  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h  RODO, w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy tj.

ü  rekrutacji dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej;

ü   realizacji zadań wynikających z realizacji obowiązku szkolnego ;

ü  dokumentowania pracy szkoły;

ü  prowadzenia dziennika zajęć;

ü  ewidencji dzieci;

ü  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

ü  w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wynikającym z treści zgody.

 1. Odbiorcami Pani/Pana/Ucznia danych osobowych będą:

ü  Organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący;

ü  Podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku            z organizacją pracy szkoły;

ü  Podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania zgodnie                   z obowiązującym prawem Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.,U.z 2017 r. poz. 59)

 1. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody                 w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny  bądź adres e-mailowy szkoły.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych dziecka jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.. Konsekwencją niepodania danych dziecka będzie uniemożliwienie działalności statutowej wobec Pani/Pana dziecka.
 7.   Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.