Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Rys. Dyrektor szkoły pani Halina Cygan rozpoczyna uroczystość witając zebranych.

 

EDYCJA  I

 

Nauczyciel realizujący projekt : pani Katarzyna Matusiak

Uczniowie: klasa II

rok szk. : 2009/2010

 

Sprawozdanie z realizacji I etapu projektu
,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Głównym celem projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod

i treści kształcenia.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, (w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera), poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności.

I etap realizacji projektu rozpoczął się w kwietniu 2009 roku a zakończył w grudniu 2010 r.

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywało się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.

Przystępując do realizacji tego projektu wychowawczyni Pani Katarzyna Matusiak najpierw zorganizowała spotkanie z rodzicami, na które przygotowała prezentację multimedialną. Przeprowadziła wywiad z rodzicami,  który był   jednym z elemen­tów diagnozy początkowej profilu inteligencji dziecka.  Uświadomiła rodzicom, że każde dziecko jest zdolne, ale zdolne na swój własny sposób. Poinformowała, że dzieci będą korzystały ze specjalnie dobranego zestawu środków dydaktycznych o łącznej wartości 8200 złotych. Celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Wszyscy rodzice bardzo chętnie wyrazili zgodę na realizację 50 godzin dodatkowych. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków było integralną częścią działań nauczyciela. W zajęciach uczestniczyło 7 uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się przeważnie dwa razy w tygodniu, w specjalnie wyposażonej na potrzeby projektu sali (zakupiono nowe meble oraz wiele innych pomocy i akcesoriów). Zostały utworzone Dziecięce Ośrodki Zainteresowań.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Chętnie bawiły się, uczyły się i pracowały, korzystając ze zgromadzonych w sali środków i pomocy dydaktycznych, które  sprzyjały humanizacji procesu kształcenia, wyzwalały zainteresowania, rozwijały  zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

W ramach projektu dzieci zorganizowały małą galerię prac plastyczno-technicznych, wykonanych  różnymi technikami;

wykonały ciekawą książeczkę ,,Jesień - piękna, zdrowa, kolorowa";  nauczyły się różnych pląsów i piosenek; poznały wiele ciekawych zabaw i gier, chętnie przygotowywały przedstawienia, wymyślały bajki i scenki dramowe,  korzystając przy tym z teatrzyku i pacynek; układały historyjki obrazkowe; wzięły udział w obchodach Święta drzewa; obejrzały Festiwal Małych Form Teatralnych Kaczuchy 2009 w MGOK-u w Białej Rawskiej.


Przy współpracy z rodzicami zorganizowano wiele wycieczek:

- do lasu - ,,Wyprawa po skarby jesieni". Przy okazji dzieci w naturalnym środowisku rozpoznawały zwierzęta i rośliny leśne, rozwijając swoją wiedzę przyrodniczą i świadomość ekologiczną. Z przyniesionych skarbów wyczarowały piękne prace.

- do sadu i ogrodu warzywnego, gdzie dzieci miały możliwość obserwacji pracy sadownika i ogrodnika. Rozpoznawały przy tym drzewa owocowe i warzywa. Po wycieczce dzieci wykonały sałatkę jarzynową i poczęstowały nią rodziców. Przygotowały dla nich inscenizację wiersza J. Brzechwy ,,Na straganie', do której własnoręcznie wykonały  potrzebne rekwizyty.

- do Łodzi, gdzie zwiedzili muzeum filmów animowanych Se-ma-for (dowiedzieli się jak powstaje film animowany, obejrzeli film ,, Piotruś i wilk").

 

Odbyli interesujące zajęcia w Grocie solnej Relax, gdzie wysłuchali ,,Legendy o św. Kindze", potem szukali ukrytego w soli pierścienia. Zdobyli wiadomości o właściwościach i szerokim zastosowaniu soli. Zajęciom towarzyszyły ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Pod koniec wycieczki dzieci bawiły się w ,,Kinder-planecie''. Wycieczka była dla nich ciekawym przeżyciem i wzbudziła wielkie zainteresowanie.


Projekt zakończył się pokazem efektów pracy uczniów w dniu 9.12.2009 r. Prezentację zatytułowaną ,,Żegnamy jesień" obejrzeli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Za udział w projekcie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i palcynki-myszki. Na zakończenie rodzice uczniów zaprosili wszystkich na przygotowany przez nich poczęstunek.

 

Rys. Prezentacje umiejętności uczniów