Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Kalendarium Szkoły w Chodnowie

                                      KALENDARIUM SZKOŁY W CHODNOWIE

Data

Wydarzenie

01 września 1880 r.

 

01 września 1899 r.

Udokumentowana w źródłach historycznych data powstania Elementarnej Szkoły w Chodnowie. Nauka pobierana w domach prywatnych.

Wbudowanie kamienia węgielnego pod budynek pierwszej szkoły.

27 października 1918 r.

Pierwszy zachowany raport  Inspektora Szkolnego Okręgu Rawskiego - dowiadujemy się z niego o otwarciu roku szkolnego w Chodnowie. Kierownikiem i jedynym nauczycielem szkoły został wówczas pan Władysław Religa, który posiadał maturę zdaną w seminarium nauczycielskim. Na pierwszy rok niepodległości Polski było to wykształcenie gruntowne i w praktyce wystarczające. W tym czasie w Chodnowie otwarto jedną klasę składająca się z trzech oddziałów - etapów.

1921 r.

Utworzono dodatkowy IV oddział w szkole, związane to było ze zwiększeniem się liczby dzieci w wieku szkolnym w Chodnowie i jego rejonie. Na ogólną liczbę dzieci 127 – 2/3 uczęszczało do szkoły.

01 października 1922 r.

Do Szkoły Powszechnej w Chodnowie przybyła panna Maria Marchoff, która ukończyła 6 klas szkoły gimnazjalnej i przejęła obowiązki nauczycielskie w trzech oddziałach klas pierwszych.

1924 r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie poleciło zorganizowanie drugiej izby lekcyjnej, gdyż utrzymanie dwuklasowej szkoły w jednej izbie przy tak dużej liczbie dzieci było niemożliwe. Dobudowano wówczas drugą izbę i rozpoczęto budowę trzeciej.

 Od 1930 r.

W Chodnowie istnieje 6-klasowa szkoła powszechna.

Od 1940/41 do 1942/43

 W Chodnowie istnieje Publiczna Szkoła Powszechna stopnia  I z polskim i niemieckim językiem nauczania.

Do szkoły w  Chodnowie uczęszczają dzieci z rodzin polskich i niemieckich, których dużo mieszkało w Józefowie.

Od 1945 do 1949

 W Chodnowie istnieje Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z polskim  językiem nauczania.

Gmina: Stara Wieś.

1945 r.

Po wyzwoleniu   szkołę reaktywowano, a nauczycielami pozostali tylko państwo Religowie. Wówczas w Szkole oficjalnie funkcjonowały tylko 4 klasy (1-4), zaś piąta, szósta i siódma były prowadzone przez państwa Religów prywatnie. Za każdą klasę trzeba było uiszczać opłaty. Płacono odpowiednio za klasę piątą - 500 zł, za szóstą - 600 zł, a za siódmą-1000 zł. W związku z tym niektórzy uczniowie z Chodnowa uczęszczali do innych bezpłatnych szkół.

24 maja1957 r.

Pani Helena Garbarczyk przekazała 36 arów gruntu po zmarłej matce pani Zofii Rosołek (Rosołowskiej) pod budowę nowej szkoły w Chodnowie.

1958 r.

Umiera pan Władysław Religa. Kierownikiem Szkoły została dotychczasowa nauczycielka pani Regina Wąsiewicz. W tym też czasie został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Nowa Szkoła na ówczesne czasy wydawała się bardzo komfortowa. Były w niej trzy bardzo widne sale lekcyjne, świetlica i co najważniejsze szkoła była sucha. W nowym budynku szkolnym były także mieszkania dla trzech rodzin nauczycielskich (w tym jedno jednopokojowe na piętrze).

Początek lat 60-tych

W starej szkole funkcjonowało przedszkole, którego kierownikiem była Sabina Gmajowa. W związku z małą liczbą sal lekcyjnych w nowej szkole, w budynku starej szkoły odbywały się także czasami niektóre zajęcia artystyczne.

Od 1967/68 do 1973/74 r.

Szkoła Podstawowa w Chodnowie (8-klasowa)

Od 1974/75 do 1980/81 r

Zbiorcza Szkoła Gminna w Białej Rawskiej, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Punkt Filialny w Chodnowie (4 klasy).

01 września 1981 r.

Podniesiono stopień organizacyjny Szkoły do sześciu klas plus OP.

01 września 1984 r.

Stanowisko dyrektora Szkoły objęła pani Franciszka Wójcicka.

01 września 1990 r.

Podniesiono stopień organizacyjny Szkoły do siedmiu klas, a od następnego roku do ośmiu. W tym czasie w Szkole został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego przewodniczącym został proboszcz parafii Szczuki ks. Jan Janik.

21 czerwca 1995 r.

Nadanie Szkole imienia księdza Jerzego Popiełuszki, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie Sztandaru Szkoły. W tym dniu została także założona Księga Pamiątkowa Szkoły, w której znajdują się wpisy zaproszonych gości, m. in. wpis matki Patrona – Marianny Popiełuszko.

Otrzymanie listu gratulacyjnego od Ministra Edukacji Narodowej Ryszarda M. Czarnego.

od 1996 r.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, w tym Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w Chodnowie oraz przychylności Rady Gminy oraz Zarządu Miasta i Gminy Biała Rawska jest realizowany kilkuetapowy program rozbudowy szkoły.

1996 r.

W szkole założono centralne ogrzewanie olejowe, do budynku doprowadzono wodę, wybudowano łazienki dla dziewczynek, chłopców i pracowników.

07 września 1996 r.

Uczestnictwo delegacji ze szkoły ze sztandarem w autokarowo- samolotowej pielgrzymce ludzi  Solidarności i szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki na Węgrzech w Goyr na spotkaniu z Ojcem Świętym.

27 kwietnia 1997 r. Patronacka wizyta w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Chełma.

01 września 1997 r.

Funkcję dyrektora objęła pani Halina Cygan.

W życiu szkoły i jej działalności zaszły bardzo istotne zmiany i przeobrażenia. Jest systematycznie prowadzona kronika szkoły, Księga Ślubowań (dla klasy pierwszej i szóstej),  nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, wprowadzane są innowacje pedagogiczne, wydawana jest wielostronicowa gazetka szkolna PERYSKOP w formie papierowej.

1997 r.

Baza szkoły powiększyła się o dwie duże sale lekcyjne, komputerową i ekologiczną. Do szkoły ze środków zebranych w środowisku (poprzez rozprowadzanie cegiełek) zakupiono kilka komputerów i drukarkę atramentową do szkoły.

18 grudnia 1997 r.

 

Wyświęcenie dobudowanej części szkoły połączone z uroczystą ogólnoszkolną Wigilią, w której uczestniczyły władze samorządowe i kuratoryjne.

28 kwietnia 1998 r.

Inauguracja Pierwszego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w naszej szkole.

01 września 1999 r

Uczniowie od klasy czwartej uczą się informatyki, a od klasy pierwszej obowiązkowo języka angielskiego.

Szkoła  funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w klasach I-III jest nauczanie zintegrowane, kl. IV - nauczanie blokowe, a kl. V, VI i VIII kontynuują naukę starym programem (ośmioletniej szkoły podstawowej).

Jesteśmy bowiem jedną z ok. 3 tys. szkół w Polsce, która wydaje swoją gazetkę szkolną. Tytuł naszej gazetki „Peryskop” - został wybrany spośród kilku propozycji zgłoszonych przez uczniów.

29 listopada 1999 r.

Msza sw. w szkole. Uroczystość środowiskowa: 100-lecie wkopania kamienia węgielnego pod budynek starej szkoły w Chodnowie. Odsłonięcie tablicy z odrestaurowanym Aktem Erekcyjnym z 1899 r. Wydanie publikacji historycznej o szkole.

04 czerwca 2000 r.

 

 

rok szk. 2002/2003

 

 

 

10 października 2003 r.

Wizytacja szkoły przez bp. Józefa Zawitkowskiego (modlitwa wszystkich uczniów w kręgu, prezentacja osiągnięć szkoły).

Uczestnictwo szkoły w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Otrzymanie tytułu "Szkoły z klasą" i certyfikatu Nr 1597/2003.

rok szk. 2004/2005

 

październik 2004 r.

Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej akcji Szkoła Ucząca Się.

Promocja szkoły - artykuł Haliny Cygan pt.,, Patron, który pomaga…’’ w ogólnopolskim czasopiśmie Szczeciński Biuletyn Oświatowy nr 5/2004(13).

19 listopada 2005 r.

 

23 maja 2006 r.

 

 

 

2005 r.

 

 

2006 r.

 

 

rok szk. 2009/2010

 

 

12 marca 2010 r.

 

 sierpień 2010 r.

 

 

 

16 grudnia 2010 r.

 

 

07 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

 maj 2012 r.

 

czerwiec 2012 r.

 

 

rok szk. 2012/2013

 

 

 

 

grudzień 2012 r.

 

 2013 r.

Uroczystość środowiskowa: „10 lat pracy Szkoły z Patronem”.

Otrzymanie Dyplomu Uznania za zajęcie 3 miejsca w regionalnych eliminacjach konkursu pn. "Dziś oszczdzam w SKO - jutro w PKO" i nagrody finansowej 1800,- zł, za którą zakupiono skrzynię i odskocznię do ćwiczeń gimnastycznych.

Otrzymanie pracowni komputertowej sfinansowanej przez EFS (10 komputerów, serwer, drukarka, laptop).

Otrzymanie Centrum Multimedialnego sfinansowanego przez EFS (4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne).

Udział w ogólnopolskim programie społecznym "Szkoła bez przemocy". Zorganizowanie imprezy środowiskowej dla wszystkich szkół w gminie. Otrzymanie certyfikatu.

Założenie strony internetowej www.spchodnow.szkolnastrona.pl

Położenie kolorowej kostki brukowej przed budynkiem szkoły (sfinansowanie ze środków gminnych). Zagospodarowanie przez środowisko szkolne placu przyszkolnego (nasadzenie kwiatów, krzewow, posianie trawy).

Uroczystość środowiskowa "15-lecie nadania szkole imienia". Wydanie folderu i publikacji o szkole.

Jako jedyna szkoła podstawowa w gminie otrzymaliśmy "blachę na ścianę" od Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Polskiej Federacji Produktów Żywnościowych Związku Pracodawców oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi z serdecznymi podziękowaniami za realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę".

Szkoła przystąpiła do elektronicznego SKO.

Wydanie gazetki szkolnej PERYSKOP nr 50 - w formie papierowej kilkustronicowej. (Wszystkie egzemplarze gazetki z ostatnich 15 lat pracy szkoły zebrano i umieszczono w bibliotece szkolnej).

W szkole realizowany jest projekt Indywidualizacja nauczania dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I-III na wniosek złożony przez Gminę Biała Rawska. Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne za kwotę 30 tys. zł. Nauczyciele realizują projekt w 4 grupach z ramach art. 42 KN.

Zakupienie ze środków Rady Rodziców tablicy interaktywnej dla szkoły.

W 5 salach lekcyjnych wymieniono nawierzchnię podłóg na panelowe.