Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zajęciami opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zajęciami  opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz zasad i organizacji stosowania reżimu sanitarnego w związku z organizacją zajęć i konsultacji w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN

 

 

 1. W okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania szkoła będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne i zajęcia wspierające uczniów w nauce  w formie zdalnej.
 2. Od 25 maja 2020 r. organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w ramach opieki świetlicowej, z zastosowaniem rygorów sanitarnych.
 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców zatrudnionych w służbie zdrowia a następnie rodziców pracujących zawodowo. Nie przyjmowane są dzieci rodziców pobierających zasiłek opiekuńczy
 4. Zgłoszenie stanowi podstawę do stworzenia listy dzieci przyjętych i przypisanych do grupy.  Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest złożenie w pierwszym dniu zajęć pisemnego wyrażenia zgody na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, zgody na pomiar temperatury i udostępnienie aktualnego numeru telefonu kontaktowego (załącznik nr 1).

 

 1. I.                   Postanowienie ogólne

 

 1. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są pracownicy, uczniowie oraz inne osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać  z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z  informacją o sposobie użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk.
 3. Rodzice mogą wchodzić do placówki korzystając z przeznaczonego obszaru  z zachowaniem środków ochrony – rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja rąk,  osłona usta, nosa.
 4. Uczniowie przyprowadzani oraz odbierani są przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie bądź izolacji nie ma możliwości przyprowadzenia ucznia do szkoły.
 6. Grupa uczniów korzystających z zajęć odbywających się w szkole może składać się z 12 dzieci. 
 7. Grupa uczniów powinna przebywać w jednej przypisanej sali.
 8. Jeżeli jest to możliwe – do grupy powinni być wyznaczeni ci sami nauczyciele.
 9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 10. Odległość między stanowiskami uczniów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m oraz przeznaczona 1 ławka dla 1 ucznia.
 11. Opiekun pracowni, personel pomocniczy usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka (wiatrołapu) znajdującego się przy wejściu głównym do szkoły jako do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem,  przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Odbiór dziecka odbywa się poprzez wywoływanie dziecka przez pracownika szkoły i odprowadzenie go do drzwi wyjściowych (głównych), przy których oczekuje rodzic dziecka. 
 14. Podczas zajęć na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych.
 15. Na terenie budynku uczeń/nauczyciel/ pracownik szkoły obowiązany jest do zdezynfekowania dłoni, noszenia w częściach wspólnych ( korytarzach i toaletach) maseczki ochronnej -  maseczkę może zdjąć jedynie w sali zajęć.
 16. Odbiór indywidualnych rzeczy ucznia ze szkoły może odbyć się za pośrednictwem wychowawcy klasy w terminie uzgodnionym na drodze mailowej przez dziennik elektroniczny.

 

 1. II.                Komunikacja z rodzicami
 2. Korespondencję do szkoły wrzuca się do skrzynki pocztowej zamieszczonej przy wejściu bocznym do budynku lub drogą emailową.
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą kontaktować się z wychowawcą oraz poszczególnymi nauczycielami w następujący sposób.

- Vulcan

- email nauczyciela

-telefonicznie

- w trakcie pełnionych dyżurów

 

 1. III.              Konsultacje w szkole
 2. Konsultacje w szkole z nauczycielami odbywają się wg. ustalonego harmonogramu, z którym zostają zapoznani rodzice i uczniowie.
 3. Konsultacje dla uczniów będą się odbywać niezależnie od wcześniej prowadzonych konsultacji zdalnych.
 4. Wszystkie konsultacje  bezpośrednie odbywają się w się w budynku szkoły.
 5. W konsultacjach może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Konsultacje będą miały charakter indywidualny i wymagają wcześniejszego zgłoszenia ucznia oraz uzgodnienia terminu.
 7. Konsultację mogą mieć charakter grupowy po uzgodnieniu z nauczycielem z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
 8. Zgłoszenia na konsultacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub emaila  winno zawierać problem wymagający rozwiązania w toku konsultacji przez nauczyciela i ucznia.
 9. Warunkiem przyjęcia dziecka na konsultacje jest złożenie w pierwszym dniu zajęć pisemnego wyrażenia zgody na udział w konsultacjach oraz zgody na pomiar temperatury i udostępnienie aktualnego numeru telefonu kontaktowego (załącznik nr 1).
 10. Uczeń przynosi zgodę rodzica do szkoły w dniu konsultacji i przekazuje pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach. Dziecko nie posiadające zgody rodzica nie zostanie wpuszczone na teren szkoły.
 11. Przy wejściu do szkoły, każdorazowo, pracownik dyżurujący przy drzwiach za pomocą termometru bezdotykowego dokonuje za zgodą rodzica pomiaru temperatury dziecka i odnotowuje wynik w karcie wyniku (załącznik nr 2).
 12. W wyniku zgłoszenia nauczyciel - konsultant wyznacza uczniowi dzień, godzinę
  i numer sali na konsultację poprzez dziennik elektroniczny.
 13. Dyrektor określi i upowszechni uczniom oraz rodzicom harmonogram konsultacji przedmiotowych oraz wskaże sale, w których będą się one odbywać.
 14. Przewidywany czas na jedną konsultację wynosi maksymalnie 30 minut dla ucznia, w zależności od wagi problemu.
 15. Uczeń korzystający z konsultacji może przebywać na terenie szkoły tylko w czasie wyznaczonym na konsultacje.
 16. Po konsultacji jest zobowiązany do pilnego opuszczenia budynku wyjściem głównym
 17. Uczeń na konsultacje przychodzi z własnymi przyborami i materiałami, których nie pozostawia w budynku szkoły.
 18. Uczeń korzysta z szatni i każdorazowo zmienia obuwie, które po konsultacjach zabiera do domu.
 19. Nauczyciel dokumentuje odbycie konsultacji  z uczniem w odrębnej dokumentacji wewnętrznej, wskazując temat konsultacji , datę i godzinę wejścia i wyjścia ucznia.
 20. W przypadku złego samopoczucia w trakcie konsultacji, uczeń stosuje się do instrukcji i zaleceń nauczyciela.

 

 1. IV.             Obowiązki nauczyciela w związku z prowadzeniem zajęć

 

 1. Przy wejściu do szkoły, każdorazowo, nauczyciel odbierający dziecko od rodzica za pomocą termometru bezdotykowego dokonuje za zgodą rodzica pomiaru temperatury dziecka i odnotowuje wynik w karcie wyniku.
 2. Nauczyciele rejestrują obecność uczniów na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w dokumentacji wewnętrznej, w tym wskazując godzinę przyjścia i wyjścia ze szkoły.
 3. Przypomina dzieciom o zasadach prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji rąk. Zaleca się przeprowadzenie pierwszych zając o tematyce higieny i dezynfekcji rąk oraz zasad utrzymania higienicznych warunków w placówce.
 4. Dezynfekuje po każdej konsultacji klamki, biurka i stoły, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki światła.
 5. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Wszelkie przedmioty materiałowe, pluszaki, prace plastyczne itd., powinny zostać schowane, a regały szkolne pozostać puste. Jeśli w sali znajduje się dużo pomocy dydaktycznych, powinny zostać one pochowane do regałów, a regały zaklejone folią, która uniemożliwi wykorzystywanie ich przez uczniów.
 6. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory, w tym sportowe, należy je dezynfekować przed użyciem oraz po zakończeniu zajęć.
 7. Wietrzy salę, przez godzinami przyjścia dzieci oraz po zakończeniu zajęć, a także co najmniej raz na godzinę lekcyjną i prowadź gimnastykę przy otwartych oknach.
 8. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 10. Nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 11. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk, upewnij się czy sprzęt na placu zabaw został zdezynfekowany przez pracowników pomocniczych.
 12. Ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 13. Zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych uczniów/ grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 15. Zwraca uwagę na dystans jaki powinni zachować uczniowie, na higienę i dezynfekcję rąk.
 16. Nauczyciel lub pielęgniarka  jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dziecko źle się czuje, za wcześniej wyrażoną zgodą może zmierzyć temperaturę termometrem bezdotykowym.
 17. Wspiera swoich uczniów organizując im bezpieczne zajęcia. 

 

 1. V.                Obowiązki ucznia  trakcie przebywania na teranie szkoły
 2. Uczeń bezpośrednio po wejściu do szkoły zobowiązany jest umyć ręce i w miarę możliwości je zdezynfekować.
 3. Uczeń powinien zachować odpowiednie odległości, nie mniej niż 1,5 m
 4. Uczeń nie powinien przynosić przedmiotów, zabawek które nie są niezbędne, a jedynie te które są konieczne do zajęć w szkole.
 5. Uczeń zobowiązany jest regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Uczeń bez konieczności nie przemieszcza się bez zgody nauczyciela poza wyznaczoną pracownię.
 7. Uczniowie na terenie szkoły, w częściach wspólnych, tzn. korytarze, toalety, przebywają w maseczkach, które mogą zdjąć w sali zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczeń nie powinien wymieniać się przyborami szkolnymi.
 9. Uczeń korzysta w szatni z wyznaczonego boksu.
 10. Uczeń, który źle się poczuje powinien niezwłocznie zgłosić to wychowawcy lub opiekunowi grupy.

 

 1. VI.             Organizacja zajęć sportowych

 

 1. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów, boiska.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe powinien  upewnić się czy sprzęt na placu został zdezynfekowany przez pracowników pomocniczych.
 3. Na sali gimnastycznej należy pamiętać o zachowaniu dystansu między uczniami.
 4. Należy wyeliminować ćwiczenia, aktywność, która sprzyja bliskiemu kontaktowi między dziećmi.
 5. W miarę możliwości,  w szatni należy używać co drugiego boksu.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. W ramach zajęć sportowych nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
  1. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,      w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
  2. Po każdych zajęciach sprzęt, podłogę należy umyć i zdezynfekować.

 

 1. VII.          Biblioteka
 2. Do biblioteki należy przychodzić bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w miarę możliwości używając środków ochrony osobistej.
 3. W celu lepszej organizacji pracy zaleca się kontakt online: telefoniczny, emailowi, przez dziennik elektroniczny w celu przygotowania książek dla uczniów, nauczycieli       i umówienia godziny odbioru.
 4. W bibliotece jednocześnie może znajdować się 1 czytelnik z zachowaniem odstępów od nauczyciela 1,5 m.
 5. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się w przedsionku w wejściu głównym do szkoły.               
 6. Książki, które zostają zwrócone  do biblioteki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 7. Książki, które zostały zwrócone od czytelnika przechowuje się w wyznaczonym miejscy, pomieszczeniu min. 3 dni, po czym po dezynfekcji mogą wrócić do księgozbioru na półki
 8. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
 9. Każdorazowo po wizycie czytelnika należy dezynfekować swoje stanowisko pracy oraz blat na którym zostały zwrócone książki
 10. Należy zachować odległość między bibliotekarzem a czytelnikiem min. 1,5 m.
 11. Pracownicy zobowiązani są wietrzyć pomieszczenia co najmniej 3 razy w trakcie zmiany.
 12. Wyznaczeni pracownicy szkoły dezynfekują klamki i miejsca wspólne 3 razy w ciągu dyżuru

 

 1. VIII.       Dezynfekcja oraz higiena / personel pomocniczy

 

 1. Personel pomocniczy zobowiązany jest do korzystania ze środków ochrony osobistej                         w tym strojów służbowych.
 2. Personel pomocniczy zobowiązany jest do stałego  i ciągłego monitorowania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy bezwzględnie  przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, w celu uniknięcia zatrucia poprzez wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z instrukcją prawidłowego mycia rąk.
 5. Wyznaczeni pracownicy zobowiązani są do przygotowania pomieszczeń, w których przebywać będą uczniowie podczas zajęć opiekuńczych lub konsultacyjnych, polega na pozostawieniu w pomieszczeniu tylko takich pomocy dydaktycznych, które można każdorazowo  zdezynfekować.
 6. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dokonywania dezynfekcji toalet i pomieszczeń łazienkowych po skorzystaniu z toalety przez ucznia i odnotowywanie dokonanej dezynfekcji na karcie monitorowania dezynfekcji.
 7. Dezynfekcja pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje powinna się odbywać po zakończeniu każdego spotkania z uczniem. Szczegółowej dezynfekcji podlegać powinny klamki, biurka i stoły, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki światła (wykaz prac porządkowych- zał. nr 3).

 

 1. IX.             Organizacja żywienia
 2. Pracownicy, uczniowie nie korzystająze źródełek lub fontann wody pitnej, picie podaje się w kubeczkach jednorazowych lub osobistych po dezynfekcji - wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

 1. X.                Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka                                   lub personelu 
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 4. Osoby u której zaobserwowano oznaki chorobowe należy umieścić w  pomieszczeniu służącym do odizolowania. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.
 5. Wyznaczony pracownik w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u pracownika lub ucznia sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli jest to nauczyciel mający pod opieką grupę dzieci należy niezwłocznie poinformować dyrektora placówki w celu zapewnienia stosowej opieki uczniom,
 7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają od 25 maja 2020r. zorganizowanie na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. W związku z powyższym  wyrażam zgodę, aby mój syn / moja córka* ……………………………………………………………………uczeń klasy…………….. od dnia …………………. uczestniczył/a w zajęciach opiekuńczo -wychowawczych*/ rewalidacyjnych* / konsultacjach przedmiotowych* na terenie szkoły w pełnym reżimie sanitarnym.

*właściwe podkreślić

 

Informacje dla rodzica ucznia:

 1. Na teren szkoły nie mogą wejść osoby, których obecność nie jest konieczna
  do zapewnienia realizacji zajęć.
 2. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu do szkoły.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, które są objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. W razie stwierdzenia niepojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
  o zakażenie.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności szybkiego kontaktu  ze mną wyrażam zgodę  na podanie swojego numeru telefonu: …………………………………………………
 7. W razie konieczności wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka termometrem bezdotykowym.
 8. Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami i organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych w budynku szkolnym w reżimie sanitarnym.

 

………………………………..                                             ………………...………………….

                       Data                                                                            Podpis rodzica

Klauzula informacyjna

1.Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana / dane celem udziału w zajęciach rewalidacyjnych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają od 18 maja 2020r. zorganizowanie na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

9. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.