Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Promocja szkoły

Działania promocyjne podejmowane w Szkole Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

 

 

Charakterystyka placówki

 

         Szkoła Podstawowa w Chodnowie jest małą, wiejską placówką. Od 1 września 1999 roku funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Białej Rawskiej. W szkole obecnie uczy się niespełna pięćdziesięcioro uczniów, pracuje dziewięcioro nauczycieli i dwoje pracowników obsługi. Bazę szkoły stanowi: siedem dobrze wyposażonych, estetycznych sal lekcyjnych, sala ruchowa, pracownia komputerowa, centrum multimedialne, biblioteka i czytelnia oraz gabinet pielęgniarki. Na placu przyszkolnym znajduje się boisko, plac zabaw zorganizowany przy współudziale rodziców i nowy, kolorowy plac wyposażony dzięki środkom uzyskanym od Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Kraina Rawki”. Dodatkowym walorem otoczenia szkoły są krzewy, kwiaty pnące się po pergolach i kolorowe chodniki z kostki brukowej, które zostały wyłożone podczas ostatnich wakacji. Na uwagę zasługuje klimat panujący w szkole. Małe, zgrane grono pedagogiczne, dobre kontakty interpersonalne z dyrektorem, sympatyczni uczniowie i życzliwi rodzice sprawiają, że atmosfera jest iście rodzinna.

Elementem wyróżniającym placówkę spośród innych jest bogata historia. Najwcześniejszą, udokumentowaną w źródłach historycznych datą powstania Elementarnej Szkoły w Chodnowie jest rok 1880. W posiadaniu szkoły znajduje się akt erekcyjny z datą 1899, który został odnaleziony przy rozbiórce starego budynku w roku 1982. Zdobi on główną ścianę szkolnego korytarza. Elementem tożsamości szkoły jest również noszone przez nią imię. W roku 1995 patronem szkoły został ksiądz Jerzy Popiełuszko. Od tego momentu placówka posiada sztandar i rozbudowany ceremoniał szkolny. Wszystkie działania szkolne znajdują odzwierciedlenie w systematycznie prowadzonej kronice. Dodatkowo szkoła posiada Księgę ślubowań, w której kolejne roczniki uczniów składają własnoręczne podpisy pod aktami ślubowania pierwszoklasistów i absolwentów. Zobowiązania względem nowych uczniów szkoły składają także ich rodzice i nauczyciele.

 

Opis działań promocyjnych szkoły

 

            Mimo że szkoła w Chodnowie jest jedyną, działającą tam placówką oświatową i nie musi być konkurencyjna, od wielu lat podejmuje działania promujące jej pracę. Obecny niż demograficzny sprawił, że liczba dzieci mieszkających w obwodzie szkolnym spada z każdym rokiem. Widmo zamknięcia placówki jeszcze bardziej mobilizuje dyrekcję i radę pedagogiczną do działania. W tym celu rokrocznie powoływany jest koordynator do spraw promocji (od wielu lat jest to ta sama osoba), który opracowuje plan pracy wynikający z misji placówki i sukcesywnie go realizuje przy współudziale innych nauczycieli. Nie jest to trudne, ponieważ grono pedagogiczne jest małe.  Ważne jest również to, że koordynator zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie dyrektora szkoły.

Szkoła jest placówką otwartą dla społeczności lokalnej. Dyrektor udostępnia pomieszczenia szkolne na spotkania wiejskie, szkolenia dla sadowników itp. Poza tym szkoła organizuje dla mieszkańców imprezy środowiskowe, integracyjne wyjazdy do kina, teatru, na basen, festyny wiejskie. Sympatyczny akcent stanowią przedstawienia artystyczne, w których aktorami są nauczyciele i rodzice uczniów. Dorośli mogą sprawdzić się w nowych rolach, a dzieci mają świetną zabawę. Spośród wielu imprez dla lokalnej społeczności na stałe w planie pracy szkoły zagościły: zabawa choinkowa, Dzień Seniora, Święto Rodziny. Są to imprezy, które odbywają się z udziałem okolicznych mieszkańców, ale jednocześnie przy ich współudziale. Środowisko bowiem jest bardzo otwarte na potrzeby szkoły. Cieszy fakt, że gro rodziców i dziadków identyfikuje się z placówką, traktuje ją jako wspólne dobro. Wielokrotnie udowodnili oni, że szkoła jest dla nich dobrem nadrzędnym. Są otwarci na wszelkie nowości, aktywni, hojni co do czasu i środków finansowych. Są to ludzie o wielkich sercach, którzy przywracają wiarę w istnienie szlachetności i bezinteresowności. Szkoła nie pozostaje obojętna wobec nich, zauważa i docenia ich zaangażowanie. Pani dyrektor, wyrażając swój szacunek, wręcza rodzicom dzieci podziękowania w formie pisemnej na forum całej społeczności szkolnej za pomoc społeczną. Ponadto w roku 2005 dyrektor, rada pedagogiczna, ksiądz proboszcz parafii Szczuki oraz burmistrz miasta Biała Rawska ufundowali dla środowiska tablicę pamiątkową, która została umieszczona na frontowej ścianie budynku szkolnego. Na płycie z białego granitu znalazł się tekst wyrzeźbiony złotymi litrami o następującej treści: „Są na tym świecie ludzie, którzy zapominając o sobie, żyją dla bliźnich. Akt podziękowania dla społeczeństwa Chodnowa i okolicy za owocną współpracę i bezinteresowną pomoc w realizacji zadań szkoły.”

Działalność oświatowa wymaga, aby zachęcić jak największą liczbę osób do zdobywania wiedzy o szkole. W tym celu szkoła korzysta z usług lokalnej prasy. Artykuły, notatki dotyczące pracy szkoły w Chodnowie, osiągnięć szkoły na niwie edukacyjnej i artystycznej, relacje z odbywających się w szkole bądź organizowanych przez szkołę imprez zamieszczane są w prasie lokalnej: „Nasza Wspólna Biała”, tygodniku regionalnym „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”. Dodatkowo od dziesięciu lat uczniowie pod kierunkiem nauczyciela informatyki na zajęciach koła dziennikarskiego redagują szkolną gazetkę „Peryskop”. Opisują w niej aktualne wydarzenia z życia szkoły, zamieszczają zdjęcia, podziękowania, własne prace literackie. Gazetka rozprowadzana jest w szkolnym sklepiku. Dociera do uczniów, ich rodziców, znajomych, przedstawicieli władz lokalnych i odwiedzających szkołę gości.

Zgodnie z duchem czasów źródłem stałej informacji o szkole jest funkcjonowanie systematycznie uaktualnianej strony internetowej, która bardzo pomaga w budowaniu obrazu szkoły jako szkoły nowoczesnej i otwartej. Szkoła w Chodnowie jest właśnie w trakcie tworzenia strony WWW (adres www.spchodnow.szkolnastrona.pl). Znalazły się na niej wiadomości dotyczące historii miejscowości oraz szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów, patrona szkoły, ceremoniału szkolnego, osiągnięć uczniów i nauczycieli, realizowanych projektów itp.

Wśród źródeł drukowanych wymienić należy także opracowania własne. Szkolny zespół redakcyjny składający się z dyrektora i nauczyciela języka polskiego przy wsparciu innych pracowników opracował dwie publikacje. Pierwsza z nich zatytułowana „Szkoła Podstawowa w Chodnowie. Zarys historyczny 1899 – 1999” została wydana nakładem 500 sztuk w roku 1999 w setną rocznicę powstania szkoły. Jest monografią szkoły, w której znalazło się bardzo dużo zdjęć, również z domowych archiwów okolicznych mieszkańców. Natomiast druga wydana w 100 egzemplarzach pt.: „10 lat pracy szkoły z patronem ks. Jerzym Popiełuszką” zawiera rozdziały dotyczące pracy szkoły pod patronatem księdza Jerzego w latach 1995 – 2005, dynamiki zmian zachodzących w szkole, współpracy szkoły ze środowiskiem oraz zbiór prac literackich napisanych przez uczniów uczęszczających do szkoły w latach 1996 – 2005. Mocne strony pracy szkoły, jej specyfika, obrzędowość i kultywowanie tradycji zostały w przystępny, ciekawy sposób przedstawione na dwóch folderach, które nieustannie docierają do szerokiej rzeszy odbiorców.

Szkoła może się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami w innowacyjnych działaniach dotyczących oświaty, wychowania, edukacji kulturalnej i promocji zdrowia.

Bardzo cennym doświadczeniem dla nauczycieli są realizowane od kilku lat projekty edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej powstają ciekawe projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, regionalnej, zdrowotnej. Dzięki nim uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć, w niekonwencjonalny sposób zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Szkoła natomiast na ich realizację pozyskuje dotacje finansowe, które przeznacza na nowe środki dydaktyczne, wyposażenie pracowni, wzbogaca szkolny księgozbiór itp. Jednocześnie daje informację o tym, że potrafi pracować efektownie i efektywnie.

 

W ostatnich latach szkoła opracowała i zrealizowała następujące projekty:

 

1)   zgłoszone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

 • "Prowadzenie edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Chodnowie w oparciu o pracownię ekologiczno-komputerową”.
 • „Obserwujemy zjawiska przyrodnicze, poznajemy nasze najbliższe otoczenie i problemy ekologiczne z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i źródeł informacji przyrodniczych”.
 • „Poznajemy życie roślin od starej wierzby przydrożnej”.
 • „Wyprawa Chodnowian na ratunek Ziemi”.

 2)  zgłoszone  do  KOWEZ  w  Warszawie w ramach Ogólnopolskiego Programu Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży :

 • „W  zdrowym  ciele  zdrowy  duch”.
 • „Miejscowość  Chodnów - to  nie  tylko  kropka  na  mapie  ..., czyli  powrót  do korzeni  kultury  lokalnej  i  regionalnej  sposobem  rozbudzania  w  dzieciach pozytywnych  uczuć  do własnej  ziemi  i  drogą  do  wychowania  godnego  obywatela  współczesnej  Polski, a tym samym  świadomego  swojej  wartości  członka  wspólnoty  europejskiej”.
 • „Tutaj widzę swoją przyszłość”.

             Dwa ostatnie projekty realizowały tematykę regionalną. Ich głównym założeniem było wychowanie dzieci, które  będą  znały  własne  „korzenie”, będą z nich dumne, a równocześnie będą otwarte na sprawy innych  ludzi, potrzeby swojego środowiska, a w przyszłości staną się ludźmi umiejącymi zmieniać świat na lepsze. W dobie łatwego przenikania się innych kultur ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsamości narodowej, by poznając „obce”, kochało „swoje”. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Region jest rzeczywistością „zakorzeniającą” człowieka w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym samym daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą. Projekty miał również na celu, aby dzieci wiejskie wyzbyły się kompleksów pochodzenia, uświadomiły sobie, że można i należy być dumnym ze swego Chodnowa.

            Projekty przeznaczone były do realizacji na I i II etapie kształcenia. Uczniowie przystępując do realizacji projektu wybierali sobie zadanie najbardziej dla nich interesujące. Dzieci realizując zadania miały ściśle wyznaczone cele, wiedziały czemu służą ich działania i dzięki temu aktywnie uczestniczyły w pracach grupy.

Szkoła realizując te projekty rozwijała w uczniach wiele umiejętności, dała im możliwość pokazania swoich mocnych stron, rozwijała wszechstronnie ich osobowość, wyzwalała aktywność intelektualno – poznawczą. Formą ewaluacji projektu było zorganizowanie  przez szkołę w czasie święta wiejskiego festynu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Odbyły się wystawy, pokazy, prezentacje efektów końcowych prac poszczególnych grup zadaniowych. Do działań zostali włączeni instruktorzy z MGOK – u w Białej Rawskiej, gospodynie wiejskie, strażacy z OSP w Chodnowie.

 

3) współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Obecnie szkoła jest już po realizacji dwóch edycji, w styczniu rusza trzecia. Po realizacji każdego projektu odbywa się prezentacja osiągnięć dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości – rodziców, burmistrza, sołtysa, przewodniczącego rady, księdza, radnego, dyrektora zespołu oświaty.

 

4) współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia „Trzymaj formę”.

 

5) program prozdrowotny „Szansa dla młodego serca” w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD. Celem programu była edukacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego. W ramach realizacji tego programu   uczniowie zdobyli nowe wiadomości i umiejętności, otrzymali zestaw sześciu książeczek: „Myślę nie! Mówię nie!”, „Tajemnice twojego serca”, „Co twoje serce kocha, a czego nie znosi”, „Co jeść? – sercowe rozterki”, „Czy możesz pomóc sercom całej rodziny”, „Jak zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu?” oraz mieli możliwość uczestniczenia w internetowym forum dyskusyjnym. Ponadto szkoła otrzymała dwa aparaty do mierzenia ciśnienia.


6) polsko – norweski „Harcerska Natura”, w ramach którego grupa dwudziestu uczniów z klas IV-VI w dniach 8 - 12 marca 20010 roku przebywała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim. W trakcie całego pobytu odbywały się zajęcia warsztatowe, terenowe i badawcze. Uczniowie poznawali walory Norwegii, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, rozpoznawali zwierzęta, które zimową porą zostawiają swoje tropy na śniegu, uczyli się astronomii. Mimo mroźnej pogody niektóre zajęcia odbywały  na dworze -  obserwacja przez teleskop rozgwieżdżonego nocnego nieba, bieg na orientację, zajęcia fotograficzne.


7)   program społeczny dzienników regionalnych, Fundacji Orange oraz Wyd. Operon „Szkoła bez przemocy”, który jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Szkoła zdobyła certyfikat „Szkoły bez przemocy”.


            Kolejną dużą akcją, dzięki której szkoła podnosiła jakość swojej pracy, a jednocześnie promowała swoje działania wśród uczestników z całej Polski była akcja społeczna "Szkoła z klasą". Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Program finansowany był przez Fundację Agory i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym. Program "Szkoły z klasą" opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady przygotowane były zadania. Szkoła biorąca udział w programie musiała wybrać i zrealizować sześć zadań – po jednym do każdej zasady. W portalu Gazeta.pl. szkoły uczestniczące w programie utworzyły strony internetowe, na  których umieszczały informacje o sobie i sprawozdania z wykonanych zadań. W ten sposób powstał interaktywny informator o polskich szkołach. Za zaliczenie zadań przyznawano certyfikat "Szkoły z klasą". Szkoła Podstawowa w Chodnowie uzyskała ten tytuł w roku 2003. Dla małej, wiejskiej szkółki był to niesamowity prestiż.

            Kolejnym etapem rozwoju placówki po otrzymaniu certyfikatu "Szkoły z klasą" było przystąpienie do kampanii "Szkoła Ucząca Się" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności. Głównym założeniem programu była pomoc szkołom w zaprojektowaniu przez nie modelu rozwoju organizacyjnego, a następnie osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów w zaplanowanych działaniach. Istotną rolę w przedsięwzięciu spełniał Klub Szkół uczących się. Stanowiła go ogólnopolska sieć szkół, które wspólnie określały, czym jest dobra szkoła i wspierały się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy. Podstawą działania szkół należących do Klubu była:

 • współpraca w zespołach nauczycielskich;
 • określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji,
 • rzetelne monitorowanie efektów pracy,
 • refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną,
 • tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów,
 • współpraca pomiędzy uczestnikami Klubu i otwarta dyskusja o napotykanych trudnościach.

            W ramach programu w szkole została przeprowadzona diagnoza pracy. Za pomocą narzędzi wypracowanych przez CEO w Warszawie nauczyciele ze szkół partnerskich dokonywali badania. Ankiety, wywiady przeprowadzali diagności z Gimnazjum w Lubochni.  Następnie  wszystkie zebrane dane diagności wprowadzili do programu komputerowego CEO i opracowali raporty. Później odbyła się prezentacja raportów. Diagności z Lubochni omówili pracę szkoły w zakresie efektów nauczania, działania szkoły jako instytucji oraz kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym. Wystąpienia wysłuchała cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście (przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół z terenu gminy, pracownicy MGOK-u i gminnej biblioteki).  Przedstawione wyniki były zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły uzyskanymi podczas wizytacji kuratoryjnej.   Po pomyślnym zakończeniu I edycji można stwierdzić, że uczestnictwo w Klubie SUS służy rozwojowi organizacyjnemu szkoły, stwarza szersze możliwości mierzenia jakości pracy oraz wspiera nauczycieli w celu poprawy efektywności ich pracy. Kontakty z innymi klubowiczami wpływają na doskonalenie pracy nauczycieli, którzy stawiają sobie coraz ambitniejsze zadania, przede wszystkim mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, a także stają się bardziej otwarci na konstruktywną krytykę innych pracowników oświaty.

            Wszystkie działania podejmowane w szkole zmierzają do tego, aby ich jakość była jak najwyższa, uczniowie rozwijali się na miarę swoich możliwości, uzyskiwali optymalne dla siebie wyniki i żeby rosło zadowolenie społeczne. Nauczyciele mobilizują uczniów do udziału w różnorodnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Szkoła sukcesywnie zdobywa osiągnięcia na gruncie artystycznym (plastycznym, teatralnym, muzycznym), przyrodniczym, humanistycznym, sportowym. Bierze udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych przez LOP, PKO, PZU. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych – sprawdzian trzecioklasisty, próbne sprawdziany kl. VI, sprawdzian szóstoklasisty. Wyniki są analizowane, upubliczniane i świadczą o dobrej kondycji placówki. Jest to rezultatem dużego zaangażowania rady pedagogiczne w realizację podstawy programowej zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania uczniów.

 1. Aby pełniej, szerzej realizować zadania szkoły nauczyciele współpracują z wieloma instytucjami np.:Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Rawskiej – uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez instruktorów ośrodka (Przegląd Małych Form Teatralnych „Kaczuchy”, konkursy plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy); corocznie uczestniczą w Warsztatach Młodych Twórców prowadzonych w MGOK - u; instruktorzy prowadzą również warsztaty na terenie szkoły.
 2. Biblioteką Publiczną w Białej Rawskiej – lekcje biblioteczne, udostępnianie księgozbioru.
 3. Komendą Policji – policjanci przyjeżdżają na pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym; uczniowie uczestniczą w spotkaniach na komisariacie, gdzie poznają specyfikę pracy policjanta.
 4. Strażą Pożarną – wizyty strażaków w szkole, prezentowanie wozów strażackich, sprzętu gaśniczego.
 5. Przychodnią Zdrowia Eskulap w Białej Rawskiej.
 6. Zakładami pracy i innymi placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
 7. Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej – udział w organizowanych konkursach artystycznych np.: Rawski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wlazł kotek na płotek”., fiesta balonowa.
 8. Muzeum Ziemi Rawskiej – zwiedzanie ekspozycji stałych i okresowych; udział w konkursie na szopkę bożonarodzeniową regionu rawskiego.
 9. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej – kierowanie uczniów na badania; udział uczniów w zajęciach kompensacyjnych; prowadzenie przez pracowników poradni szkoleń dla nauczycieli i rodziców uczniów.
 10. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Sierzchowach – udział w konkursie piosenki patriotycznej „Tobie Polsko” i konkursie teatralnym.

             Na nową drogę działalności wprowadziło szkołę nadanie jej imienia księdza Jerzego Popiełuszki, które odbyło się 21 czerwca 1995 roku. W uroczystości obok biskupa łowickiego, wizytatora KO w Skierniewicach, przedstawicieli lokalnej władzy, mieszkańców wsi: Chdnów, Janów i Józefów wzięła udział mama księdza Jerzego – Marianna Popiełuszko, która dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Od tego dnia szkoła posiada sztandar, który zajmuje honorowe miejsce w szkole tuż przy kąciku poświęconym patronowi. Poczet sztandarowy, który posiada specjalnie uszyty strój reprezentacyjny, godnie reprezentuje szkołę w uroczystościach o charakterze religijnym i patriotycznym na terenie parafii, gminy, powiatu, a nawet kraju i świata. Dwukrotnie uczestniczył w spotkaniach z Papieżem Janem Paweł II – na Węgrzech i w Łowiczu. W kalendarzu na każdy rok szkolny uwzględnia się udział pocztu sztandarowego:

 • we mszy świętej podczas gminnych dożynek,
 • w uroczystościach na Żoliborzu w Warszawie w rocznicę śmierci i imienin księdza Jerzego (październik, kwiecień),
 • we mszy świętej za ojczyznę w Święto Niepodległości w Białej Rawskiej,
 • we mszy św. w intencji rawskiej Solidarności w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
 • w gminnych uroczystościach w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • podczas obchodów rocznicowych AK w Szwejkach.

W czerwcu bieżącego roku poczet sztandarowy wziął udział w uroczystości beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

            Dzięki patronowi szkoła nawiązała  kontakty z innymi szkołami noszącymi imię księdza Jerzego, m.in. ze szkołą w Chełmie i Juchnowcu Górnym. Poczet sztandarowy był świadkiem nadania imienia szkole w Juchnowcu Górnym.

 Kultywowanie pamięci patrona stało się szczególnie ważne dla dzieci, nauczycieli i mieszkańców wsi. Kolejne rocznice męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności oraz dni jego imienin uświęcane są paleniem zniczy i składaniem kwiatów w kąciku pamięci oraz okolicznościowymi montażami poetycko - muzycznymi prezentowanymi w szkole  i w parafialnym Sanktuarium w Szczukach. Jest to wspaniały sposób na przybliżenie okolicznym mieszkańcom sylwetki błogosławionego, ale także zaprezentowanie umiejętności artystycznych uczniów.

            Szkoła miała również swój wkład w tworzenie obrzędowości na terenie gminy. Dzięki inicjatywie podjętej przez opiekunkę Samorządu Uczniowskiego uczniowie przygotowali program artystyczny i poszli po kolędzie na gminne spotkane opłatkowe władz lokalnych, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek podlegających pod Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Jasełka zatytułowane „Hej kolęda, kolęda” zostały przyjęte owacjami na stojąco. Począwszy od tego występu tradycją stało się, że corocznie któraś ze szkół z terenu gminy zobowiązana jest do przygotowania programu na gminną wigilię, a także na imprezę wręczania stypendiów motywacyjnych (styczeń i czerwiec).

            Innym działaniem promującym jest organizowanie przez szkołę Gminnego Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii. Odbywa się systematycznie od 8 lat w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III i kl. IV – VI. Cieszy się zainteresowaniem wszystkich szkół z terenu gminy. Dzięki niemu uczniowie rozwijają umiejętności językowe, ortograficzne, interpunkcyjne, zawierają nowe znajomości. Nauczyciele natomiast dzielą się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami z codziennej praktyki.

            Prężnie działający Samorząd Uczniowski włącza wszystkich uczniów do udziału w akcjach charytatywnych. Dzieci chętnie dzielą się z osobami potrzebującymi pomocy, zbierając pieniądze na „Górę Grosza”, „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” i „SOS Wioski Dziecięce”. Poza tym w okresie świątecznym przygotowują paczki dla dzieci z rawskiego Domu Dziecka, a także w ramach akcji „Rodzina Rodzinie”.

            Reasumując, Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie podejmuje szerokie spektrum działań, które wpływają na jakość kształcenia i wychowania, a jednocześnie promują placówkę i kształtują jej pozytywny wizerunek w najbliższym otoczeniu.