Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Chodnowie

na lata 2017-2022

 

 1. Wstęp

WYCHOWANIE to ogół działań mających na celu ukształtowanie młodego człowieka pod względem fizycznym, moralnym, umysłowym oraz przygotowanie go do życia społeczeństwie. Chcielibyśmy, aby nasz uczeń miał potrzebę dalszego rozwoju i kształcenia, umiał prowadzić zdrowy styl życia, budować prawidłowe relacje i współdziałać z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o bezpieczeństwo własne i innych, zauważać potrzeby drugiego człowieka, stosować się do zasad ekologii, kierować się przyjętymi wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.

PROFILAKTYKA to ciągły proces ochrony dziecka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się czynniki ryzyka. Jej celem jest ochrona ucznia-wychowanka przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących jego rozwój. Wszystkie nasze działania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest prezentowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb i emocji. Profilaktyka skierowana jest do wszystkich członków społeczności szkolnej.

 1. W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły zostały zawarte:
 • podstawy prawa oświatowego;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów i kierunków pracy w obszarze wychowania i profilaktyki
  w szkole i środowisku;
 • przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami w szkole
  i środowisku, działalnością uczniów w cyberprzestrzeni;
 • przeprowadzoną analizę czynników chroniących i czynników ryzyka ;
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Program realizowany będzie przez wszystkich wychowawców i nauczycieli przedmiotów we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami, innymi szkołami i organizacjami pozarządowymi.

Plan pracy wychowawczo – profilaktyczny będzie modyfikowany po corocznej ewaluacji, z uwzględnieniem diagnozy środowiska szkolnego, analizy czynników chroniących i ryzyka oraz priorytetów ministerialnych i kuratoryjnych.

 1.    Założenia teoretyczne wraz z podstawą prawną

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  (Dz. U. 2017r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 r. poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej
  i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
  (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem Szkoły oraz Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.

 

 1. Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły/oraz występujących problemów - analiza dotychczasowych działań wychowawczych
  i profilaktycznych szkoły.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chodnowie to dzieci z terenów wiejskich. W tej sytuacji rola szkoły jest szczególnie ważna ze względu na potrzebę tworzenia dobrych podstaw do dalszego kształcenia i możliwości awansu społecznego.

Działania szkoły mają służyć wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych. Aby było to możliwe nauczyciele muszą współpracować nie tylko z uczniami i innymi pracownikami szkoły, ale przede wszystkim z rodzicami. To oni odgrywają niezwykle istotną rolę w skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Największe znaczenie mają: posiadanie wiedzy na temat celów i zadań rozwojowych dzieci oraz wiedzy dotyczącej zagrożeń i możliwości przeciwdziała­nia im, prowadzenie racjonalnego stylu życia wolnego od uzależnień, współpraca ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych oraz dobrowolne angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze
i profilaktyczne proponowane przez szkołę.

 

Analizując dotychczasowe działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły oraz ankiety należy zadbać o:

 • minimalizowanie i eliminowanie zachowań sygnalizujących agresję fizyczną i słowną;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i sytuacjami trudnymi, radzenie sobie z przejawami złości i zachowaniami agresywnymi;
 • integracja grupy poprzez wzmocnienie pozytywnych zachowań, przestrzeganie wzorów dobrego zachowania;
 • budowanie atmosfery współpracy, życzliwości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa w zespole klasowym;
 • kształtowanie umiejętności rozmawiania o problemach występujących w klasie i efektywne komunikowanie się;
 • budowanie dobrych relacji uczeń- nauczyciel- rodzic;
 • minimalizowanie i eliminowanie postawy roszczeniowej uczniów;
 • świadome korzystanie z sieci internetowej i technologii komunikacyjnej i środków masowego przekazu;
 • upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • podnoszenie kultury osobistej;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • zwiększanie świadomości odpowiedzialności za własne działania, uczenie gotowości pomagania sobie nawzajem;
 • promowanie i docenianie zaangażowania rodziców w życie szkoły;
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci;
 • wyposażenie szkoły w pomoce naukowe;
 • sprawiedliwe ocenianie uczniów;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • kształtowanie patriotyzmu, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata;
 • celebrowanie ważnych świąt państwowych od najmłodszych lat.

 

Program oparty jest o wspólnie wybrane przez społeczność szkolną wartości:

 • sprawiedliwość;
 • szczerość;
 • miłość;
 • zaufanie;
 • wiedza;
 • tolerancja.

     

 1. Charakterystyka sylwetki absolwenta:

MODEL ABSOLWENTA

 

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym mają na celu ukształtowanie młodego człowieka, który niezależnie
od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie
we współczesnym świecie.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka;
 • udziela pomocy rówieśnikom;
 • poświęca się dla innych;
 • sumiennie wypełnia swoje obowiązki;
 • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągania sukcesów;
 • jest ambitny;
 • jest kreatywny;
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, odpowiedzialny i otwarty na potrzeby innych i środowiska;
 • potrafi współpracować w grupie, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia;
 • jest aktywny społecznie;
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa;
 • jest asertywny;
 • rozwija swoje zdolności i zainteresowania;
 • jest patriotą, zna, szanuje i kultywuje tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe, europejskie;
 • uczy się, korzystając z dostępnych źródeł informacji i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce;
 • biegle posługuje się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, co umożliwi kształcenie umiejętności i kompetencji cyfrowych;
 • uznaje i działa zgodnie z zasadami etyki;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
 • przejawia postawy proekologiczne i prozdrowotne.

 

 1. Obszary działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole oraz wartości, ku którym będziemy podążać wraz z wychowankiem:

Obszary działań:

 • Relacje – nauka i doskonalenie umiejętności społecznych;
 • Zdrowie – kreowanie zdrowego stylu życia (edukacja zdrowotna);
 • Bezpieczeństwo uczniów– profilak­tyka zachowań ryzykownych (problemowych);
 • Kultura – kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych (wartości, norm, wzorów zachowań).
 1. Cele programu wychowawczo – profilaktycznego, zadania i sposób ich wykonania

 

Cele główne programu:

 

 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wdrażanie do współpracy w społeczności szkolnej, komunikowania się z rówieśnikami
  i dorosłymi.
 • Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania do zdrowego stylu życia
  i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
 • Budowanie poczucia tożsamości narodowej i lokalnej, świadomości swoich praw i obowiązków oraz tworzenie warunków do wychowania
  w duchu wartości narodowych.

Cele główne

Cele szczegółowe

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wdrażanie do współpracy
w społeczności szkolnej, komunikowania się
z rówieśnikami i dorosłymi

 

Uczniowie potrafią:

- stosować elementarne normy współżycia społecznego w grupie rówieśniczej;

 

- uczyć się wrażliwości na potrzeby innych;

 

 - przyswajać podstawowe zasady tolerancji;

 

- zachować się w sytuacjach konfliktowych próbuje je rozwiązywać;

 

 - czuć się członkiem zespołu klasowego, aktywnym  
i odpowiedzialnym za pracę i atmosferę w nim panującą;

 

- angażować się w działalność wolontariatu, rozwijać empatię.

1. Integrowanie społeczności klasowej.

2. Wspólne organizowanie imprez klasowych, różnych zajęć, dekoracji klasy, wyjazdów na wycieczki, do kina i teatru.

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań
i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej.

5. Stosowanie form grzecznościowych, unikanie wulgaryzmów.

6. Aktywna współpraca w organizacjach szkolnych (samorząd uczniowski, wolontariat).

7.Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania się, „mówienia nie”, gdy ktoś namawia do zachowań niepożądanych (zapalenia papierosa, stosowania różnych substancji, spożycia alkoholu, wspólnego pobicia kolegi).

8. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów, zdolności.

9. Kreowanie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi.

10. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

11. Uczenie szacunku dla wspólnego dobra, jako postawy życia społecznego.

12.Obchody „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”.

13. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli.

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

J. Kulig
A. Pardej
K. Matusiak

Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

B. Szybińska
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Wszyscy nauczyciele

 

Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania do zdrowego stylu życia i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.

 

Uczniowie potrafią:

- rozumieć potrzebę dbałości o higienę osobistą;

 

- dbać o rozwój fizyczny i psychiczny;

 

- zachować się w sytuacjach zagrożenia;

 

 - wymienić telefony alarmowe;

 

- wymienić zasady zdrowego odżywiania się i ich wpływ na zdrowie
i kondycję fizyczną;

 

- rozpoznać skutki ingerencji człowieka
w świat przyrody;

 

- wskazać instytucje działające na rzecz ochrony środowiska;

 

- dbać o czystość wyznaczonego rejonu szkoły i jej najbliższego otoczenia;

 

- promować właściwe zachowania
w kontaktach z przyrodą;

 

- eliminować zjawiska znęcania się nad zwierzętami i bezmyślnego niszczenia natury.

 

1. Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych dotyczących zdrowia
w edukacji wczesnoszkolnej, na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy.

2. Realizacja programu Szkoła promująca zdrowie, udział w konkursach i akcjach promujących zdrowie.

3. Aktualizacja gazetki promującej zdrowie.

4.Organizowanie imprez szkolnych propagujących zdrowy styl życia – Dzień Rodziny, Nocny biwak.

5. Realizacja programu w klasach I – V: Warzywa i owoce w szkole, Szklanka mleka.

6. Zapoznanie z właściwym zachowaniem na wypadek alarmu (pogadanki, spotkania
z policjantem).

7. Wycieczki po okolicy, udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, selektywna zbiórka surowców wtórnych, konkursy przyrodniczo-ekologiczne.

8. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Wszyscy nauczyciele


J. Kulig
A. Kończak
E. Krawczyk

J. Kulig
A. Kończak
E. Krawczyk

Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczyciele

W. Beta

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie zachowaniom ryzykownym
i zagrożeniom
w cyberprzestrzeni

 

 

Uczeń potrafi:

- wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią;

- przestrzegać obowiązujących norm zachowania;

- rozwiązywać problemy i konflikty bez agresji, wykorzystując negocjacje
 i mediacje;

- traktować wszystkich z szacunkiem;

- potrafi kontrolować swoje zachowanie;

- brać odpowiedzialność za swoje postępowanie;

- zachować się w sytuacji zagrożenia oraz wie gdzie uzyskać pomoc;

- wymienić zasady netykiety i stosować je w Sieci;

- wyjaśnić zjawisko cyberprzemocy;

- wskazać zasady właściwego korzystania z Internetu;

- budować swój system wartości;

- wymienić swoje mocne i słabe strony;

 

- rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia;

 

- zachować się asertywnie.

 

Rodzice i nauczyciele potrafią:

- udzielić aktualnych i rzetelnych informacji na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, korzystania z komputera;

- skutecznie reagować w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia w sieci.

 

1. Realizowanie zajęć poświęconych wartościom na godzinach wychowawczych.

2. Systematyczne diagnozowanie problemów
i zagrożeń w środowisku szkolnym oraz ich rozwiązywanie.

3. Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w Internecie.

4. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, rajdów.

5. Prowadzenie współpracy z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi.

6. Udzielanie bieżącej pomocy uczniom
w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

7. Zachęcanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia z zakresu nowoczesnych działań profilaktycznych – szkolenie nt. „Mediacje szkolne”.

8. Propagowanie literatury z zakresu profilaktyki.

 

9. Realizacja programu „Cyfrowo bezpieczni”.

 

10. Przeprowadzenie „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

 

11. Akcja „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”.

12. Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – „Miasteczko ruchu”.

 

13. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

A. Kończak

Organizatorzy


Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczyciele


Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

A. Kończak

A. Kończak

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły


Dyrektor szkoły

 Budowanie poczucia tożsamości narodowej i lokalnej, świadomości swoich praw
i obowiązków oraz
tworzenie warunków do wychowania w duchu wartości

 

 

Uczeń potrafi:

 

- kształtować poczucie własnej tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności lokalnej regionalnej;

 

- kształtować poczucie przynależności do klasy;

 

- współdziałać w grupie rówieśniczej;

 

- uczyć się postaw społecznych i patriotycznych;

 

- aktywnie uczestniczyć w akcjach społecznych na rzecz innych;

 

- rozpoznawać postawy społeczne, uczyć się samorządności.

 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych.

2. Zapoznanie uczniów z prawami
i obowiązkami obywateli zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pogłębienie znajomości i rozumienia zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka
i Konwencji Praw Dziecka.

4. Zapoznanie z historią i tradycjami symboli narodowych.

 

5. Poznanie sławnych Polaków.

 

6. Wyjazdy do muzeum, miejsc pamięci narodowej

7. Celebrowanie świąt państwowych.

8. Zorganizowanie konkursu pieśni patriotycznych

9. Udział pocztu sztandarowego w gminnych uroczystościach np. 11 listopada, 3 maja.

10. Obchody Dnia Patrona Szkoły.

 

11. Obchody „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

A. Pardej

 

 

G. Łysoniewski

J. Gałązka

 

 

M. Gromek

 

B. Szybińska
E. Krawczyk


A. Pardej
M. Gromek

 

I ETAP EDUKACJI – Klasy I – III

 

Obszar

Kierunki działań

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wdrażanie do współpracy  w społeczności szkolnej,  komunikowania się                               z rówieśnikami i dorosłymi

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji zachowań innych oraz własnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
  • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,
  • kształtowanie podstawowych zasad tolerancji,
  • kształtowanie umiejętności właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i spornych,
  •  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym.

Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania do zdrowego stylu życia
i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych;
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym
  i psychicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • znajomość numerów telefonów alarmowych,
 • zapoznanie ze skutkami integracji człowieka w świat przyrody,
 • promowanie właściwych zachowań w kontaktach z przyrodą,
 • eliminowanie  zjawisk znęcania się nad zwierzętami  i bezmyślnego niszczenia natury,
 • znajomość instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie zachowaniom ryzykownym
i zagrożeniom w cyberprzestrzeni

 

 • znajomość i przestrzeganie norm społecznych, regulaminu szkolnego;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania emocji oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania
  z komputera, internetu i multimediów;
 • przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 • znajomość zasad netykiety  i stosowanie  w Sieci,
 • rozumienie zjawiska cyberprzemocy i przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów,
 • znajomość zasad właściwego korzystania z Internetu.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej i lokalnej, świadomości swoich praw i obowiązków oraz tworzenie warunków do wychowania
w duchu wartości narodowych

 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji,
 • określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,
 • uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie
  z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań
  w celu zapobiegania dyskryminacji; inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY - Klasy IV - VIII

Obszar

Kierunki działań

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wdrażanie do współpracy
w społeczności szkolnej, komunikowania się
z rówieśnikami
i dorosłymi

 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi (wolontariat).
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.
 • Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
 • Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb
 • Kształtowanie postawy szacunku
  i zrozumienia wobec innych osób.
 • Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad.
 • Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób (wolontariat).
 • Budowanie świadomości dotyczącej praw, wartości oraz postaw.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się
  w róznych okolicznościach.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów
  i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).
 • Rozwijanie samorządności.
 • Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań
  i czynników, które na nie wpływają.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań
  i poglądów.
 • Angażowanie uczniów
  w działalność wolontariatu.
 • Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.
 • Umacnianie więzi ze społecznością szkolną i lokalną.
 • Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
  w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako członka rodziny i społeczeństwa.
 • Angażowanie uczniów
  w działalność na rzecz pomocy innym (wolontariat).
 • Popularyzowanie wiedzy na temat działalności charytatywnej.
 • Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Planowanie
i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania
do zdrowego stylu życia
i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego
  i zdrowego stylu życia.
 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania
  i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
  i niedoskonałości.
 • Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.
 • Doskonalenie
  i wzmacnianie zdrowia fizycznego.
 • Kształtowanie umiejętności wybierania aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała
  z uwzględnieniem zmian fizycznych
  i psychicznych
  w okresie dojrzewania.
 • Rozwijanie umiejętności wartościowania zadań i działań.
 • Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu
  w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.
 • Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 • Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów poprzez zapobieganie zachowaniom ryzykownym
i zagrożeniom
w cyberprzestrzeni

 • Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo
  w relacjach
  z innymi.
 • Nabywanie umiejętności gromadzenia
  i porządkowania wiedzy o sobie.
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających
  z korzystania
  z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 • Zapoznanie z rolą zainteresowań
  w życiu człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
  i mediacji.
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.
 • Kształtowanie umiejętności odkrywania własnego potencjału
  i rozwijania zainteresowań.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oznak uzależnienia
  od komputera
  i Internetu.
 • Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się
  w prawidłowe
  i zdrowe zachowania.
 • Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc
  w trudnych sytuacjach.
 • Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz
  z zachowaniami agresywnymi.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.
 • Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.
 • Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii
  i samodzielności.
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa
  do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych
  w sieci.
 • Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory
   i postępowanie.
 • Dostarczenie wiedzy
  z zakresu prawa dotyczącego postępowania
  w sprawach nieletnich.
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.
 • Popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania
  w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy innym oraz minimalizowania negatywnych skutków trudnych zjawisk.
 • Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających
  i zagrożeń z nimi związanych.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji
  i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

 

 • Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.
 • Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko-
  i długoterminowych.
 • Propagowanie wiedzy na temat prawnych
  i moralnych skutków posiadania, zażywania
  i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej
 i lokalnej, świadomości swoich praw i obowiązków oraz
tworzenie warunków do wychowania w duchu wartości narodowych

 • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa
  w kulturze.
 • Ukazywanie wartości patriotyzmu.
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze narodowej.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna).
 • Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych.
 • Rozwijanie tożsamości narodowej.

 

 1.        VIII.          EWALUACJA PROGRAMU

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.         

Co roku zostanie przeprowadzona ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane metody zbierania informacji:

 • analiza dokumentacji,
 • obserwacja uczniów,
 • wywiad,
 • ankiety,
 • rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Analiza zebranych danych posłuży doskonaleniu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych i ewentualnej modyfikacji Programu.