Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Ramowy rozkład dnia

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 2018/2019

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci, zabawa swobodna, spontaniczna. Zabawy przy muzyce, ćwiczenia gimnastyczne.

9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe. Zajęcia dodatkowe.

10.00 – 10.25 Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne. II śniadanie.

10.25 – 11.30 Organizacja zajęć na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, tropiące, zajęcia przyrodnicze/ zajęcia dodatkowe.

11.30 – 12.30 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Praca o charakterze edukacyjno – wyrównawczym. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości. Zabawy wspomagające. Zabawy swobodne, kierowane.

12.30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Obiad.

13.00 – 14.00 Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń

oddechowo – rozluźniających przy muzyce, rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką”. Poobiedni odpoczynek. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.

14.00 – 14.30 Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego.

14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. Podwieczorek.

15.00 – 16.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie.


 

 

 

 

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej.


W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci
w przedszkolu został podzielony na pięć części:

• co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona
na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela);

• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze
i porządkowe);

• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne;

• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo - dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.