Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Projekt "Tutaj widzę swoją przyszłość"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Tutaj widzę swoją przyszłość”

 

Projekt był realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci w 2007 r. w okresie od 06.08.2007 roku do 15.11.2007 r., po podpisaniu umowy nr 173/2007 z dnia 09.07.2007 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim Panią Heleną Pietraszkiewicz reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Kochanowską, a Gminą Biała Rawska reprezentowaną przez Pana Bogdana Pietrzaka – Burmistrza.


Miejsce realizacji programu:

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie,

96-230 Biała Rawska

 

Beneficjenci - uczniowie całej szkoły (kl. I-VI)

Nauczyciele - Halina Cygan, Anna Adamczyk, Aneta Jędrzejewska, Wiesława Beta, Marzena Błażejewska, Dorota Waluchowska.

 

W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku pt. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” nauczycielki SP w Chodnowie:

- Pani Halina Cygan

- Pani Anna Adamczyk

opracowały projekt pt. „Tutaj widzę swoją przyszłość”.

 

Koszty programu

Budżet projektu – 8400,- zł, w tym,

Dotacja – 5800,- zł ,

Własne środki – 2600,- zł.

 

Realizacja programu rozpoczęła się zawiązaniem Szkolnego Klubu Przygody, w skład którego weszli uczniowie i nauczyciele. Następnie opracowano kontrakt, przydzielono opiekunów i rozpoczęto realizację zadań. Wszyscy członkowie zostali przydzieleni, w zależności od umiejętności i zainteresowań, do różnych bloków tematycznych.

Praca w następujących blokach:

- Blok przyrodniczy,

- Blok artystyczny,

- Blok sportowo-rekreacyjny,

- Blok regionalno-poznawczy,

- Blok promocji środowiska.

Po wykonaniu przez grupy zadań nastąpiło zebranie wszystkich efektów pracy i dzisiaj na festynie odbywa się prezentacja osiągnięć. Projekt skupiał się na realizacji zadań, które pobudziły aspiracje poznawcze i twórcze dzieci (m.in. stworzono słuchowisko, zorganizowano izbę regionalną, organizowano wycieczki po okolicy i zbierano materiały do albumów na temat flory, historii, tradycji Chodnowa itp.). Dzięki tym działaniom młodzież została włączona w pożyteczną działalność społeczną i publiczną jednocześnie w ciekawy sposób spędzała czas wolny.

 

Efekty pracy projektu

- publikacje w formie papierowej:

- album flora Chodnowa,

- książka kucharska – ekologiczna żywność,

- folder o Chodnowie,

- publikacja książkowa o projekcie,

- scenariusze przedstawień,

- konkurs na legendę o Chodnowie.

- przewodniki o najbliższej okolicy.

- prace plastyczne:

- wystawa prac wykonanych grafiką komputerową „Chodnów w przyszłości”,

- wystawa wazonów na kwiaty,

- wystawa prac pt. ”Drzewo genealogiczne mojej rodziny”,

- wystawa prac „Owoce jesieni”,

- makiety „Chodnów w przyszłości”,

- konkurs na „Herb Chodnowa”,

- różne dowolne prace plastyczne.

- źródła multimedialne:

- Prezentacja multimedialna – „Chodnów w przyszłości”,

- Słuchowisko na kasecie pt: „W wiejskiej zagrodzie”,

- Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt.

- Inne:

Utworzenie kółka tanecznego i zespołu wokalnego w szkole (zakupienie strojów, etc.)

Wykonanie stałych elementów dekoracyjnych w szkole - pory roku na materiale,

Zorganizowanie izby regionalnej w szkole,

Poprawienie bazy szkoły – zakupienie dwóch szafeczek do klasy IV, stojaków na rowery

oraz książek, słowników i encyklopedii do biblioteki szkolnej.

 

Ewaluacja projektu:

1. Wpływ projektu na pracę szkoły:

Wzbogacona oferta edukacyjna szkoły,

Doposażenie bazy szkolnej (stojaki na rowery, szafeczki do pracowni ekologicznej, słowniki, encyklopedie, książki do biblioteki),

Istotą tego programu było: zaciekawiać, inspirować, aktywizować, bawić ucząc i uczyć bawiąc, pokazać, że warto chcieć i  działać dla samego siebie i innych.

 

2. Wpływ projektu na uczniów:

Zdobywanie dodatkowej wiedzy,

Pobudzenie aspiracji twórczych,

Rozwijanie umiejętności poznawczych,

Rozwijanie swoich zainteresowań,

Rozwijanie swoich umiejętności w wybranych dziedzinach,

Zapewnienie ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego,

Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

 

3. Wpływ projektu na środowisko:

Integrowanie społeczności szkolnej (uczniów i wszystkich pracowników szkoły, rodziców) poprzez wspólny wysiłek , odpowiedzialność i zabawę.

Promocja szkoły w środowisku.

 

 

25.11.2007 r. - Uroczystość środowiskowa

Podsumowanie Projektu „Tutaj widzę swoją przyszłość”

 

Porządek uroczystości:

 

1. Prezentacja multimedialna: „Chodnów w przyszłości” w grafice i opisie uczniów,

2. Krótkie inscenizacje szkolne,

3. Przyśpiewki i tańce ludowe,

4. Oglądanie wystaw prac uczniów, izby regionalnej oraz kronik i publikacji szkolnych,

5. Loteria fantowa,

6. Spotkanie przy wiejskim stole,

7. Dyskoteka.

 

Podsumowanie projektu:

 

1. Czy zakładane cele i rezultaty programu zostały osiągnięte w wymiarze określonym w programie?

 

Uczniowie będąc uczestnikami programu, przynależąc do wybranych przez siebie grup zadaniowych i wykonując poszczególne działania realizowali następujące cele ogólne oraz wykształcili lub utrwalili następujące umiejętności:

Nabycie i usystematyzowanie wiedzy o otaczającym nas świecie – wsi – regionie – środowisku przyrodniczym.

Wykształcenie emocjonalnego związku z regionem i budzenie uczuć patriotycznych.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych, przyrodniczych, artystycznych.

Budzenie wrażliwości i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest przyroda, nasze środowisko.

Rozwój umiejętności społecznych, nawyków kulturalnych, nabywanie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ciekawości świata i ułatwienie poznania go w sposób dostępny dla dziecka.

Budowanie i rozwijanie środowiska szkoły jako wspólnoty.

Budowanie otwartej komunikacji interpersonalnej.

Kształtowanie poczucia własnej wartości.

Realizatorzy projektu skupili się na działaniach, które pobudziły aspiracje poznawcze i twórcze dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Chodnowie, przede wszystkim poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec otaczającej rzeczywistości. Opracowane zadania posłużyły wspieraniu różnorodnej aktywności poprzez współpracę środowiska lokalnego.

Realizacja programu po raz kolejny ukazała możliwości naszej placówki – małej wiejskiej szkoły, naszą dużą aktywność oraz chęć działania w różnych dziedzinach. Uświadomiła nam wszystkim, że dzieci naszego środowiska nie powinny czuć się gorsze od dzieci miejskich, że stwarzane przez nas warunki i poziom funkcjonowania dorównują warunkom szkół miejskich, a czasem nawet je przewyższają (rodzinna atmosfera panująca w szkole, współpraca ze środowiskiem lokalnym, aktywność rodziców). Nastąpiło skorelowanie wielu treści przedmiotowych, zintegrowanie działań nauczycieli.


2. Opis realizacji programu i jego efektów z podziałem na formy udzielonego wsparcia

 

Praca odbywała się w wybranych blokach tematycznych zgodnie z zainteresowaniami uczniów według następującego terminarza:

czerwiec ‘07(przed wakacjami) - wybór Zarządu Szkolnego Klubu Przygody, wybór koordynatora (ucznia), wybór koordynatorów bloków- nauczycieli;

sierpień’07 - praca w ogródku; mój dom, moi dziadkowie, jestem mieszkańcem Chodnowa - zbieranie informacji o naszym regionie od mieszkańców oraz śledząc strony www; gry i zabawy rekreacyjno-sportowe;

wrzesień’ 07 - opracowanie publikacji „Przewodnik po Chodnowie” i „Przewodnik po okolicy”, wycieczka rowerowa po okolicy, album Flora Chodnowa, festiwal przyśpiewek i tańców ludowych;

październik’ 07 - bieg na orientację, międzyszkolne warsztaty młodych twórców ludowych, nagranie słuchowiska „W naszej zagrodzie”, konkursy: „Legenda o Chodnowie” i „Herb Chodnowa”, książka kulinarna – Ekologiczna żywność, poczęstunek dla nauczycieli z okazji ich święta;

listopad’ 07 - makieta Chodnowa, Salon zdrowego ciała i ducha, Festyn Wiejski „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

 

Efektem realizacji projektu jest m.in. poziom kształcenia, który uległ poprawie poprzez korzystanie z proponowanych dodatkowych zajęć prowadzonych m.in. z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza rozwój technik informacyjnych, ale przede wszystkim poprzez częste przebywanie dzieci i młodzieży w środowisku przyrodniczym i społecznym. Większość uczniów aktywnie włączyła się uczniów realizację zadań, często być może nawet nie zdając sobie sprawy jak wiele się uczą, jak wiele umiejętności nabywają.

Uczestnicy projektu mieli możliwość w szerszym zakresie korzystania z Internetu niż na zajęciach lekcyjnych. Niektórzy uczniowie nie mają komputerów w domach, więc z przyjemnością korzystali z tego typu zajęć. Poznawali komputerowe programy narzędziowe, których nie ma w programie szkoły podstawowej, zakładali konta poczty elektronicznej.

Rozwijali swoje umiejętności artystyczne:

zorganizowanie międzyszkolnych „Warsztatów młodych twórców ludowych”

zorganizowanie „Festiwalu przyśpiewek, piosenek i tańców ludowych”

wykonanie makiety Chodnowa

konkurs plastyczny na herb Chodnowa

konkurs fotograficzny „To mój dom - to moje miejsce”

Praca z komputerem:

tworzenie prezentacji multimedialnych

Prace literackie, poznanie zakątków środowiska, wywiady

Opracowanie publikacji „Przewodnik po Chodnowie”

„Przewodnik po najbliższej okolicy”

Uczyli się dyskutować, wyrażać swoje opinie na tematy im bliskie

Jak ciekawie spędzić wolny czas?

Wzbudzanie u dzieci poczucie własnej tożsamości narodowej, by poznając „obce”- kochało „swoje

dyskusja nad zdrowym trybem życia

Dyskusje na temat drzewa genealogicznego rodzin, gromadzenie pamiątek rodzinnych

Dyskusja na tematy uzależnień od Internetu i telewizji, internetowych pułapek w sieci

Jak ważna jest nauka i to nie tylko ta lekcyjna, ale także „nauka życia”

Czy mogę pokochać swoją małą ojczyznę? - dyskusja

Ciekawe metody „zabijania nudy”, metody spędzanie czasu wolnego

Potrafili pracować w grupie

Zorganizowanie izby regionalnej

Wydanie folderu „Historia Chodnowa”

Zorganizowanie wystawy prezentującej efekty pracy

Pokaz umiejętności artystycznych

Festyn wiejski

Wypełniali swój wolny czas łącząc zajęcia ruchowe oraz nabywanie i sprawdzanie swojej wiedzy

Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy

Bieg terenowy na orientację

Mecz w piłkę nożną uczniowie kontra rodzice

 

Liczba uczniów poszczególnych typów szkół, którym przekazano pomoc i rodzaj przyznanej pomocy

- szkoły podstawowe

klasy I-III – 38

chłopcy – 16, dziewczynki - 22

klasy IV-VI – 44

chłopcy – 19, dziewczynki - 25

- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 20

chłopcy – 10 , dziewczynki – 10

- uczniowie realizujący program szkoły specjalnej – 5

chłopcy – 2, dziewczynki - 3.

 

Wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli, którzy prowadzili z uczniami zajęcia, oraz opłaty na ZUS i FP

Wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych, biurowych, kancelaryjnych, ogrodniczych i dekoracyjnych

Zakupienie do biblioteki szkolnej encyklopedii, słowników, lektur szkolnych i książek przygodowych

Doposażenie szkoły w szafki na pomoce dydaktyczne oraz w stojaki dla uczniowskich rowerów

Ogólna liczba uczniów, którym udzielono pomocy, w ramach realizacji programu:

Ogólna liczba uczniów – 107

- chłopcy – 47

- dziewczynki – 60.

 

Inne uwagi dotyczące realizacji programu:

 

Program wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów, rodziców i całego środowiska. Realizacją programu zainteresowały się także lokalne media.

 

Opracowały:

Halina Cygan

Anna Adamczyk